วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

กิจกรรมการวาดภาพระบายสี

กิจกรรมการวาดภาพระบายสี  แบ่งออกเป็น  2  ช่วง
    1.  การวาดภาพลายเส้นด้วยปากกา  ( ไม่ต้องร่างด้วยดินสอ ) 
            ต้องวางแผนการวาดด้วยการจุดกะขนาดแล้วลากเส้นไปตามจุดที่กะไว้  จะทำให้ได้ภาพใกล้เคียงกับต้นฉบับ  ถ้าจะให้ภาพสวยงามให้ใช้การลากเส้นเพียงเส้นเดียว  ไม่ต้องลากซ้ำกัน
    2.  การระบายสี  แบ่งสีออกเป็น  2  โทน  คือ  โทนร้อนและโทนเย็น  และแบ่งออกเป็นกลุ่มๆ  คือ
           สีโทนร้อน  มีดังนี้
               -  ชุดที่  1     ดำ -  น้ำตาล -  แดง
               -  ชุดที่  2     น้ำตาล  -  แดง  -  ส้ม
               -  ชุดที่  3     แดง  -  ส้ม  -  เหลือง
            สีโทนเย็น  มีดังนี้
               -  ชุดที่  1     ดำ  -  น้ำเงิน  -  เขียวแก่
               -  ชุดที่  2     เขียวแก่  -  เขียวอ่อน  -  เหลือง
               -  ชุดที่  3     น้ำเงิน  -  เขียวแก่  -  เขียวอ่อน
                        

วัตถุประสงค์

    1.  เพื่อความเพลิดเพลินด้วยการถ่ายทอดอารมณ์  และความรู้สึก
    2.  เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
    3.  เพื่อฝึกทักษะในการวาดภาพ

กระบวนการทำงาน

    1.  การฝึกทักษะย่อย  คือ  คิดอย่างเป็นระบบ  โดย 
         -  เริ่มวางแผนก่อนว่าจะวาดรูปอะไร  นิทานเรื่องใด
         -  เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม

   2.  ขั้นตอนจริง 
          1.  วาดรูปภาพตามเนื้อเรื่องที่เตรียมไว้ด้วยปากกาดำ
          2.  ระบายสีโดยการไล่โทนสีให้สวยงาม
          3.  การระบายสีกลมกลืนกันไม่ออกมาเป็นชั้น
         4.  ภาพ  เนื้อหา  คติสอนใจ  สอดคล้องกัน

การประเมินผลงานด้วยตนเอง

       1.  เส้นในการวาดภาพต่อเนื่อง
       2.  ภาพโดยรวมดูสวยงาม  สื่อความหมายได้ชัดเจน
       3.  การระบายสีกลมกลืนกันไม่ออกมาเป็นชั้น ๆ

การนำไปประยุกต์ใช้

        1.  ประยุกต์โดยการนำไปใช้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
        2.  ประยุกต์โดยการนำเรื่องการคิดอย่างเป็นระบบไปสอนเด็กได้ในเรื่องของการวาดรูป  ถ้าราคิดอย่างเป็นระบบได้เราก็ไม่ต้องใช้ดินสอร่างใช้ปากกาดำวาดจริงได้เลย
      

ผลงานนิทานเรื่อง   สิงโตกับปลาโลมา
ผลงานสมุดวาดรูป